Bến Thượng Hải (上海滩) by Diệp Lệ Nghi (叶丽仪) Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Bến Thượng Hải (上海滩) ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Bến Thượng Hải (上海滩) using ukulele or guitar.
This song by Diệp Lệ Nghi (叶丽仪) can also be played by that instruments.
=

Bến Thượng Hải (上海滩) chords has Blues rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bến Thượng Hải (上海滩) by Diệp Lệ Nghi (叶丽仪) Ukulele Chords

Lòong-oong Pan Loòng-oong lào
Màn lây thâu thấu coong xuẩy huỳnh bát nhao
Thầu chân lí. Say cãn xì.
Uẳn châu thâu thâu nhất king chìu-íu lào
 
Xỳ-hy hây, xỳ-hy sào.
Lòong lây phan pãn ching phùn xìu nây nhao
xình-ing cung, xa-at pài.
Loòng lây hon bắc chây nhao nầy nhao
 
Mỗi ni hằn ni, măn muốn chi phào
chi tài coong, nhất phat pa sao
Ching chin hì-hoan, ching chin-hin hon
NHịch mẫy hình, phục chĩ chúng chằng tau
 
nhào nhao hây, nhào nhão xào
chàu xuyên pan pãt ching phun xìu bẫy nhao
Nhình nhynh phang, pa chín lầu
chau mo xăm, chóng hây hồ cao.

To play the most songs, including Bến Thượng Hải (上海滩) by Diệp Lệ Nghi (叶丽仪) by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.