Cắt tiền duyên by Nguyễn Vĩnh Tiến Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Cắt tiền duyên ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Cắt tiền duyên using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Vĩnh Tiến can also be played by that instruments.
=

Cắt tiền duyên chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cắt tiền duyên by Nguyễn Vĩnh Tiến Ukulele Chords


Em van mình đấy mình đừng buồn
Dẫu tình mình xa như mưa nguồn
Em xin mình đấy mình đừng thương
Nặng nề vai áo dòng lệ vương.

Em van mình đấy mình đừng về
Vườn mộng tái tê vẫn mùa đông
Em đưa mình đến một dòng sông
Một người cập bến một người không.

Cắt tiền duyên
Mẹ cắt tiền duyên
Đưa con lên chùa
Hồn gầy vơ vẩn
Hồn xanh như rêu.

Cắt tiền duyên
Đau đớn bờ đê
Chặn lũ tràn về
Hồn xanh xao cỏ
Khói hương khóc thầm.

Cắt tiền duyên
Mẹ cắt tiền duyên
Đưa con lên chùa
Hồn gầy vơ vẩn
Hồn xanh như rêu.

Cắt tiền duyên
Đau đớn bờ đê
Chặn lũ tràn về
Hồn xanh xao cỏ
Hồn xanh xao cỏ
Khói hương khóc thầm.

To play the most songs, including Cắt tiền duyên by Nguyễn Vĩnh Tiến by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.