If you are looking for Tin Cậy Vâng Lời ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Tin Cậy Vâng Lời using ukulele or guitar.
This song by J. H. Sammis can also be played by that instruments.
=

Tin Cậy Vâng Lời chords has Valse rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tin Cậy Vâng Lời by J. H. Sammis Ukulele Chords

Lời 1:
Cùng đi với Chúa mỗi ngày
Lời Kinh Thánh sáng soi đây
Được sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời
Vì vâng ý Chúa trên trời
Ngài vui dẫn dắt ta hoài
Và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời.
 
Điệp Khúc:
Tin cậy vâng lời
Nào nhờ cách gì trong đời
Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi!
Hằng duy tin cậy vâng lời…
 
Lời 2:
Tuyệt nhiên chẳng chút mây mù
Nầy không bóng tối âm u
Nụ cười Christ đánh tan mọi lớp sương đời
Còn đâu thổn thức bơ thờ
Còn đâu khóc lóc nghi ngờ
Hồi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời.
 
Lời 3:
Phàm nhân chẳng thể suy lường
Niềm vui của Đấng yêu thương
Thực nghiệm cho kẻ vui lòng hiến trọn đời
Nhờ ân điển Chúa tuôn tràn
Niềm vui lớn Chúa luôn ban
Thuộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời.
 
Lời 4:
Thần linh ấn chứng trong lòng
Cùng Jê sus Christ giao thông
Được Ngài vui ở bên mình mãi không rời
Ngài sai khiến quyết vâng hoài
Dạ! tôi đây đang trông Ngài
Nào hề sợ, cứ luôn tin cậy vâng lời.
 
Lời 5:
Còn đâu phải gánh nặng nề
Còn đâu khổ ách đê mê
Mọi việc ta Chúa toan đền đáp rộng rời
Lòng không bối rối, lo buồn
Mặt không nhăn nheo thẹn thuồng
Vì thật được phước do tin cậy vâng lời.

To play the this songs, including Tin Cậy Vâng Lời by J. H. Sammis by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.