If you are looking for Ib Teev Kua Mis ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Ib Teev Kua Mis using ukulele or guitar.
This song by Muaj Kub Yaj can also be played by that instruments.
=

Ib Teev Kua Mis chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ib Teev Kua Mis by Muaj Kub Yaj Ukulele Chords

Tus ua pus koj nyob rau hauv plab tau cuaj lub hlis
Yoo tshaib yoo nqhis vim noj dabtsi los noj tsi tau
Qaus zog zuj zig los ua tiag uv vim yog hlub koj
Txaus siab tiv txhua yam.
 
Tus uas siv roj siv ntshav siv txoj sia los cawm koj.
Mob plab npaum cas los ua tiag uv vim yog hlub koj.
Plhw koj ntshuj ntshis, ntshai tsam koj mob koj tsi xis neej.
Niam txhawj koj txhua hnub.
 
Chorus:
Ua kab ua noog cawm kom koj loj hlob….
Ntuj teb tag hmo niam yeej tsi tau so…
Niam yoo tshaib yoo nqhis vim koj…..
 
Ib teev kua mis uas ntwg los yug koj…
Txo niam lub dag lub zog npaum cas.
Tiv tshav tiv nag tiv txoj kev txom nyem
Yog xav txhawb koj txoj kev txawj ntse..
Hlub niam og mog!…
Hlub tag koj txoj sia….
Ua ntej yuav tsi muaj niam
 
Instrumental:
||||
 
Tus uas fwj koj thaum koj nyuam qhuav pib txawj mus kev.
Tus tuav koj tes thaum koj qaug lawm pab tsa koj sawv.
Tus uas ntaus nplawm thaum koj mus xyaum ua neeg tsi zoo…
Niam txhawj koj ntsuj ntsoov…
 
Chorus:
Ua kab ua noog cawm kom koj loj hlob….
Ntuj teb tag hmo niam yeej tsi tau so…
Niam yoo tshaib yoo nqhis vim koj…..
 
Ib teev kua mis uas ntwg los yug koj…
Txo niam lub dag lub zog npaum cas.
Tiv tshav tiv nag tiv txoj kev txom nyem
Yog xav txhawb koj txoj kev txawj ntse..
Hlub niam og mog!…
Hlub tag koj txoj sia….
Ua ntej yuav tsi muaj niam…

To play the this songs, including Ib Teev Kua Mis by Muaj Kub Yaj by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

If you are looking for Yuav Tsum Sib Hlub ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Yuav Tsum Sib Hlub using ukulele or guitar.
This song by Muaj Kub Yaj can also be played by that instruments.
=

Yuav Tsum Sib Hlub chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Yuav Tsum Sib Hlub by Muaj Kub Yaj Ukulele Chords


Yuav tsum sib hlub, Yuav tsum sib hlub
Vajtswv kom peb sib hlub
Yuav tsum sib hlub, Yuav tsum sib hlub
Vajtswv kom peb sib hlub
 
Koj yuav yog leej twg
Kuv yuav nyob qhov twg
Los peb koom ib tus Tswv ib txoj sia
Txawm koj yuav nyob qab teb
Thiab kuv yuav nyob qaum teb
Los peb yeej nyob sib ze ntawm Vajtswv
 
Chorus:
Peb ntseeg ib tus tswv koom ib lub npe
Peb taug ib txoj kev koom ib lub cev
Peb thiaj li yuav tau sib hlub…
 
Yuav tsum sib hlub, Yuav tsum sib hlub
Vajtswv kom peb sib hlub
Yuav tsum sib hlub, Yuav tsum sib hlub
Vajtswv kom peb sib hlub…
 
Koj yog neeg dab tsi, Kuv yog xeem dab tsi
Los peb sawv daws yog ib ntawm Vajtswv
Txawm koj yog neeg nplua nuj
Thiab kuv yog neeg txom nyem
Los peb yeej yog ib tsev ntawm Vajtswv
 
Chorus:
Peb ntseeg ib tus tswv koom ib lub npe
Peb taug ib txoj kev koom ib lub cev
Peb thiaj li yuav tau sib hlub…
 
Yuav tsum sib hlub, Yuav tsum sib hlub
Vajtswv kom peb sib hlub
Yuav tsum sib hlub, Yuav tsum sib hlub
Vajtswv kom peb sib hlub…
 
Instrumental:


 
Chorus:
Peb ntseeg ib tus tswv koom ib lub npe
Peb taug ib txoj kev koom ib lub cev
Peb thiaj li yuav tau sib hlub…
 
Yuav tsum sib hlub, Yuav tsum sib hlub
Vajtswv kom peb sib hlub
Yuav tsum sib hlub, Yuav tsum sib hlub
Vajtswv kom peb sib hlub…
 
Koj yog neeg dab tsi, Kuv yog xeem dab tsi
Los peb sawv daws yog ib ntawm Vajtswv
Txawm koj yog neeg nplua nuj
Thiab kuv yog neeg txom nyem
Los peb yeej yog ib tsev ntawm Vajtswv
 
Chorus:
Peb ntseeg ib tus tswv koom ib lub npe
Peb taug ib txoj kev koom ib lub cev
Peb thiaj li yuav tau sib hlub…
 
Yuav tsum sib hlub, Yuav tsum sib hlub
Vajtswv kom peb sib hlub
Yuav tsum sib hlub, Yuav tsum sib hlub
Vajtswv kom peb sib hlub…
 
Outtro:

To play the this songs, including Yuav Tsum Sib Hlub by Muaj Kub Yaj by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.