Chỗ trống by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Chỗ trống ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Chỗ trống using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Chỗ trống chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chỗ trống by Ukulele Chords


1. Không còn ai chẳng có ai
Chỉ trong gang tấc dấu dài đã tan
Cho nhau trái cấm võ vàng
Năm xưa rụng gốc thiên đường tả tơi.

2. Không còn ai chẳng có ai
Còn câu mẹ hát đồng dao thuở về
Mới hay ngọn lá quanh khe
Tưởng như bóng mái tóc thề năm xưa.

ĐK:
Đi tìm chỗ giấu gươm thiêng
Đào làm bùa phá xích xiềng trong ta
Ngông nghênh đứng giữa ta
Giữa đời chỗ trống bóng tà huy phai.

Không có ai chẳng còn ai
Tiễn đưa giọt lệ đến nơi để dành
Có bao nhiêu sợi tơ lòng
Mới đan được chiếc cầu vồng thăm nhau.

To play the this songs, including Chỗ trống by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *