Cô Tấm Ngày Nay (Tâm Sắc Tấm OST) by Bùi Công Nam Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Cô Tấm Ngày Nay (Tâm Sắc Tấm OST) ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Cô Tấm Ngày Nay (Tâm Sắc Tấm OST) using ukulele or guitar.
This song by Bùi Công Nam can also be played by that instruments.
=

Cô Tấm Ngày Nay (Tâm Sắc Tấm OST) chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cô Tấm Ngày Nay (Tâm Sắc Tấm OST) by Bùi Công Nam Ukulele Chords

Cô cô cô Tấm ngày nay. Hông phải cô Tấm ngày xưa
Cô cô cô Tấm ngày nay. Mắc chi phải cam chịu
 
Cô cô cô Tấm ngày nay hông phải cô Tấm ngày xưa
Cô đâu có khác gì ai chẳng làm gì sai
Cô đâu có lỗi gì sai cũng hông có phải giật trai
Việc chi cô phải mắc chi phải cam chịu
Cô cô cô Tấm ngày nay hông phải cô Tấm ngày xưa
Cô đâu có khác gì ai chẳng làm gì sai
Cô đâu có lỗi gì sai cũng hông có phải giật trai
Việc chi cô phải mắc chi phải cam chịu
 
Cô cô cô Tấm ngày nay. Hông phải cô Tấm ngày xưa
Cô cô cô Tấm ngày nay. Mắc chi phải cam chịu
 
Cô Tấm xưa xửa xừa xưa xưa lơ xưa lắc xưa hơn thời này
Chứ còn cô Tấm ngày nay siêng năng tìm hiểu lên tra Google
Dù người nhà ức hiếp cô. Dù người ngoài ức hiếp
Thì Tâm Sắc Tấm cuyết tâm đi đổi đời
Đôi môi ăn cơm với cá chứ đã có chửi xối xả ai đâu
Lương tâm em không tha hóa một lòng lương thiện tiêu diệt kẻ xấu
Bạn bè đều quý mến cô đồng nghiệp thì muốn giúp
Diệt trừ gian ác chứ mắc chi mà chịu hoài
 
Cô cô cô Tấm ngày nay hông phải cô Tấm ngày xưa
Cô đâu có khác gì ai chẳng làm gì sai
Cô đâu có lỗi gì sai cũng hông có phải giật trai
Việc chi cô phải mắc chi phải cam chịu

To play the this songs, including Cô Tấm Ngày Nay (Tâm Sắc Tấm OST) by Bùi Công Nam by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *