Con cáo (yōu hú by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Con cáo (yōu hú ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Con cáo (yōu hú using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Con cáo (yōu hú chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Con cáo (yōu hú by Ukulele Chords

古柏青幽幽 阴下环珮伶仃歌
gǔ bǎi qīng yōu yōu yīn xià huán cái líng dīng gē
谁遣山风迎嘉客
shuí qiǎn shān fēng yíng jiā
遗君菟儿丝 点点芳馨附松萝
yí jūn tù ér sī diǎn diǎn fāng xīn fù sōng luó
好女亦慕少艾色
hǎo nǐ yì mù shǎo ài

轻启唇 木兰减字调般涉
qīng qǐ chún mù lán jiǎn zì diào bān shè
心相悦 心相悦 情满颌
xīn xiāng yuè xīn xiāng yuè qíng mǎn
复子衿 不期君以静女和
fù zǐ jīn bù qī jūn yǐ jìng nǐ hé
心欢喜 心欢喜 声愈乐
xīn huān xǐ xīn huān xǐ shēng yù

竟已是霞送日落
jìng yǐ shì xiá sòng rì luò
良辰倏忽尽 执手两不舍
liáng chén shū hū jìn zhí shǒu liǎng bù shè
拆旧穗绾成新结 系于绶侧
chāi jiù suì wǎn chéng xīn jié xì yú shòu
望君珍之如惜我
wàng jūn zhēn zhī rú xī

极秋水 青骢绝尘早不得
jí qiū shuǐ qīng cōng jué chén zǎo bù
意重重 意重重 复长歌
yì zhòng zhòng yì zhòng zhòng fù cháng
歌高唐 忽恐缘如巫山一刻
gē gāo táng hū kǒng yuán rú wū shān yī
意迟迟 意迟迟 声渐涩
yì chí chí yì chí chí shēng jiàn

溺于思 夜半回回梦继昨
nì yú yè bàn huí huí mèng jì zuó
诉别情 诉别情 泪潸落
sù bié qíng sù bié qíng lèi shān luò
清晌起 才记除却乞巧难见飞驳
qīng shǎng qǐ cái jì chú què qǐ qiǎo nán jiàn fēi
自笑痴 自笑痴 挑红罗
zì xiào chī zì xiào chī tiāo hóng luó
自笑痴 自笑痴
zì xiào chī zì xiào chī

To play the most songs, including Con cáo (yōu hú by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *