Địa Tạng Vương Bồ Tát by Sư Giác Minh Toàn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Địa Tạng Vương Bồ Tát ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Địa Tạng Vương Bồ Tát using ukulele or guitar.
This song by Sư Giác Minh Toàn can also be played by that instruments.
=

Địa Tạng Vương Bồ Tát chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Địa Tạng Vương Bồ Tát by Sư Giác Minh Toàn Ukulele Chords


Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mườii phương Bồ Tát chung tin tưởng
Nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vơ lượng
Lòng từ do chứa hạnh lành , trãi bao số kiếp độ sanh khỏi nạn
Trong tay đã sẵn gậy vàng, dọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh
Tay cầm châu sáng trọn hình, hào quang soi sáng ba nghìn đại thiên
Nam mô Đại Từ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ma ha tát

1. Địa Tạng Bồ Tát phát tâm thề nguyện rộng sâu
Tỏa sáng minh châu tích trượng âm vang tinh cầu
Nơi cõi Diêm Phù nếu chúng sanh còn khổ đau
Nguyện sanh độ tận rồi Ngài sẽ thành Phật sau

2. Nam mô Đại Từ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Phát tâm từ bi ban vui cứu độ gia trì
Địa ngục A Tỳ minh oan tiếp ấn hàm linh
Trầm luân khổ ải giải thoát vong nhân ngục hình

ĐK: Con sinh chấp tay khấn nguyện Bồ Tát Địa Tạng Vương
Tỏa ngát tâm từ đức lành khắp cả mười phương
Bể khổ trầm luân chất chồng nghiệp ác đêm ngày
Nhân quả vòng đời tội tình con khó vượt qua

Con sinh chấp tay cúi lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương
Tạ ơn Đức Ngài cứu độ vô lượng vô biên
Tỏa sáng tâm kinh tội nhân giải thoát an lành
Tam đồ ác nạn diệu huyền tỏa sáng hồng liên

3. Nam mô Đại Từ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tỏa sáng minh châu tích oai linh ân đức nhiệm mầu
Chí tâm uy mạng u minh giáo chủ bổn tôn
Nguyện địa một vị không thề bất thành Phật
Nguyện chúng sanh độ tận hương chứng bồ đề

To play the most songs, including Địa Tạng Vương Bồ Tát by Sư Giác Minh Toàn by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *