Đốm Lửa Đồng Hoang (荒原星火 by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đốm Lửa Đồng Hoang (荒原星火 ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Đốm Lửa Đồng Hoang (荒原星火 using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Đốm Lửa Đồng Hoang (荒原星火 chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đốm Lửa Đồng Hoang (荒原星火 by Ukulele Chords

verse:
dāng fēi niǎo chì bǎng bān
guāng yīn dū cán pò
rén mén kàn dào yǒu xīng chén yǔn luò
tān lán zài lüè duó
 
tiān dì bēng tā zhè yī
yǒng qì fēi sàn liǎo
píng yōng zhōng rén mén xiàng sǐ ér huó
yíng xiàng liáo yuán dí huǒ
 
chorus:
ér yào yì wú fǎn gù qù kū xiǔ hóng huāng
dài zhuó yǒng héng dí yīng yǒng wú wèi dǐ kàng
shuōrú guǒ bù néng zuò tài yángjiāng zhòng sheng zhàoliàng
biàn chéng yíng huǒ yě néng chì rè shì rén dí xiōng táng
 
verse:
dāng nǐ zài guī lái shí
réng néng zhòng féng wǒ
mèng yǔ hún pò zhī shèng xià kōng ké
rè xuè biàn hún è
 
yuàn nǐ réng shì zì yóu
ài mù bù xiǔ dí
yào xiāng xìn rén mén xīn tóu yě huǒ
néng jiāng shēn hǎi shāo
 
chorus:
ér yào yì wú fǎn gù qù kū xiǔ hóng huāng
dài zhuó yǒng héng dí yīng yǒng wú wèi dǐ kàng
shuōrú guǒ bù néng zuò tài yángjiāng zhòng sheng zhàoliàng
biàn chéng yíng huǒ yě néng chì rè shì rén dí xiōng táng
 
péi xún yóu rì yuè shān hǎi rén jiān hào dàng
kàn huāng yuán shàng yě yǒu wàn qǐng tiān guāng
yàoyīng xióng cóng wèi yuǎn qù shǎonián xiě xià shīzhāng
nǐ zhàn dào zuì yào yǎn jīn sè dí qióng cāng
 
yǒu rén huó chéng chuán shuō yǒu rén bù fù suǒ wàng
zǒng yǒu fēng máng
zǒng shì jué qiáng

To play the this songs, including Đốm Lửa Đồng Hoang (荒原星火 by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *