Dòng huyết tha tội by Bùi Trung Nhơn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Dòng huyết tha tội ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Dòng huyết tha tội using ukulele or guitar.
This song by Bùi Trung Nhơn can also be played by that instruments.
=

Dòng huyết tha tội chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Dòng huyết tha tội by Bùi Trung Nhơn Ukulele Chords

Trên đôi Gô tha, trên thập giá xưa
Ngài đã gánh hết bao tội ác tôi
Ân tình lớn lao, con trời rất cao
khi Giê-su đớn đau
Vác thập tự cô đơn bước lên trên đồi Gô Tha
yêu thương thế nhân
Ngài đã gánh bao nhục hình
Để giờ này tôi nhận được cứu ân.

Nhìn lên cây gỗ đồi Gô-Gô- Tha thật gần
Khi nhân loại đã đóng đinh Giê- su
Nhìn lên cây gỗ đồi Gô-Gô- Tha ngàn lần
Tận khi đau đớn Giê-su đã trút linh hồn.

ĐK:
Có phải giáo đâm sâu vào hông Chúa
Có phải máu tuôn ra từ bàn tay
Ấy chính những ô tội nhuốc nhơ đời tôi.

Chúa đã chết cho tôi được ơn cứu
Huyết báu đã buông tha sạch tội ô
Chúa đắc thắng tử thần
Để tôi sống với Ngài mãi muôn đời.

Tình yêu Chúa cao vời chẳng còn chi ví sánh
Tình yêu Chúa tuyệt đối vì Ngài hằng yêu tôi mãi

To play the most songs, including Dòng huyết tha tội by Bùi Trung Nhơn by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *