Giê-xu yêu Ngài hơn cả mọi điều (Never let you go) by Niko Njotorahardjo Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Giê-xu yêu Ngài hơn cả mọi điều (Never let you go) ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Giê-xu yêu Ngài hơn cả mọi điều (Never let you go) using ukulele or guitar.
This song by Niko Njotorahardjo can also be played by that instruments.
=

Giê-xu yêu Ngài hơn cả mọi điều (Never let you go) chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Giê-xu yêu Ngài hơn cả mọi điều (Never let you go) by Niko Njotorahardjo Ukulele Chords


Chúa yêu ngài hơn cả mọi điều
Vàng có nghĩa thế giới kia là chi
Chúa con nguyện yêu cha hết lòng
Sẽ không bao giờ để mất Ngài
Sẽ không bao giờ xa rời Ngài

Tình yêu cha quá lớn lớn lao hơn cả thiên đàng
Lòng thương xót cứu chúa thấm sâu hơn biển hồ
Và ân điển quí giá bao la hơn cả thế giới này
Sẽ không bao giờ để mất Ngài
Sẽ không bao giờ xa rời Ngài

Lord, you’re more than any- thing
You’re more than gold more than any- thing
Lord, you’re everything to me
I will never let you go
Never ever let you go

Your lover is higher, higher than a hea- ven
Your lover is mercy’s deeper deeper than the earth
Your grace is wider wider than the o- cean
I will never let you go
Never ever let you go

To play the this songs, including Giê-xu yêu Ngài hơn cả mọi điều (Never let you go) by Niko Njotorahardjo by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.