Lub Sij Hawm by Nyaj Xuv Xyooj Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Lub Sij Hawm ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Lub Sij Hawm using ukulele or guitar.
This song by Nyaj Xuv Xyooj can also be played by that instruments.
=

Lub Sij Hawm chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lub Sij Hawm by Nyaj Xuv Xyooj Ukulele Chords


Verse 1
Lub sij hawm dhau moog zuj zus
Muab tig saib lug lub neej qub qaab
Nyob ua ib paab suav daws luag ntxhi
Txhua tus tseem hluas zoo nkauj zoo nraug
Lub sij hawm dhau tsis zoo le thaum
 
Chorus:
Lub sij hawm
Lub sij hawm
Dhau moog zuj zus
Ca le lug nrhav txuj sa
Chaw ca sab yog Tswv Yexus
Sij hawm txug koj txhaj yuav tau txuj sa
 
Verse 2
Lub sij hawm dhau moog le cua ntsawj
Tsis ncu tsis txhawj sij hawm tsis tos
Naj nub naj hmo suav hnub suav nyoog
Txug lub caij moog sij hawm tsis qha
Ca le lug nrhav chaw tau txuj sa
 
Chorus:
Lub sij hawm
Lub sij hawm
Dhau moog zuj zus
Ca le lug nrhav txuj sa
Chaw ca sab yog Tswv Yexus
Sij hawm txug koj txhaj yuav tau txuj sa
 
Verse 3
Lub sij hawm moog dua twg lawm
Peb naj hnub sawv khwv noj khwv haus
Hnub tsis tau ntau twb laus zuj zus
Sij hawm lug txug ces yuav rov qaab
Nrhav tus lug paab txhaj moog txug tsev
 
Chorus:
Lub sij hawm
Lub sij hawm
Dhau moog zuj zus
Ca le lug nrhav txuj sa
Chaw ca sab yog Tswv Yexus
Sij hawm txug koj txhaj yuav tau txuj sa

To play the this songs, including Lub Sij Hawm by Nyaj Xuv Xyooj by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.