Ngày Vía Phật Đà by Tuệ Mỹ Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Ngày Vía Phật Đà ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Ngày Vía Phật Đà using ukulele or guitar.
This song by Tuệ Mỹ can also be played by that instruments.
=

Ngày Vía Phật Đà chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ngày Vía Phật Đà by Tuệ Mỹ Ukulele Chords


Hoàng hôn minh chiếu khắp mười phương tà áo chen mây sắc dịu thường
Trầm hương tỏa ngát mừng cha lành kết đóa liên đài tôn kính dâng
Trần gian cung đón đức TỪ TÔN muôn đóa hoa tâm thanh cúng dường
Đài sen thánh thoát tam thế Phật dang cánh tay cùng tiếp độ người
 
Ngàn muôn lần quy kính xin dâng hết tâm hương
Dâng muôn đóa hoa hương xin thanh bình 3 cõi
Ngàn muôn lần quy ngưỡng xin ánh sáng quang minh
Xin mưa pháp nơi nơi xin thấm nhuần cõi tâm
 
Đường lên anh đức đất từ tôn hoan hỉ năm châu ra chí thần
Hồng ân tỏa sáng ngày vía phật sáng cõi TA BÀ như LẠC BANG

To play the this songs, including Ngày Vía Phật Đà by Tuệ Mỹ by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *