Paub Tag Koj Nyuaj Sab by Nyaj Xuv Xyooj Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Paub Tag Koj Nyuaj Sab ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Paub Tag Koj Nyuaj Sab using ukulele or guitar.
This song by Nyaj Xuv Xyooj can also be played by that instruments.
=

Paub Tag Koj Nyuaj Sab chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Paub Tag Koj Nyuaj Sab by Nyaj Xuv Xyooj Ukulele Chords

Verse 1
Kuv yeej paub tag koj nyuaj sab heev
Lub sab tsis kheev
Kuv txhaj tsaa ncauj hlo nug
Thov qha rua kuv
Es thov Vaajtswv paab koj
Tseem muaj sa nyob
Txuj kev ca sab tseem muaj
 
Verse 2
Txawm tsis muaj leej twg hlub koj los
Qha koj os, kuv los yeej zoo ib yaam
Yuav tsum tawm tsaam
Txhaj kov yeej Dlaab Ntxwg Nyoog
Vaajtswv tus zoo yeej hlub peb txhua tus os
 
Chorus:
Lub ncauj tsis has kua muag teev yeeg
Txuj kev txhawj xeeb nyob lwj sab ntsuav
So lub kua muag ua lub sab kuas tus
Ca Tswv Yexus lus ua koj tus kwv luag
Nwg cev teg puag koj rua huv nwg xub dlag
 
Verse 3
Txuj kev nyuaj sab zoo le nthwv cua
Ntsawj tuaj ib vuag xwb yeej yuav txawj dhau moog
Thov Vaajtswv foom koob hmoov rua koj nplua mag
Muaj kev kaaj sab
Ua neej tshaav ntuj nrig
 
Chord By “MINH”
Singer: Nyaj Xuv Xyooj

To play the this songs, including Paub Tag Koj Nyuaj Sab by Nyaj Xuv Xyooj by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.