Peb Txoj Sia Nyob Tsis Ntev by Niam Num Xyooj Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Peb Txoj Sia Nyob Tsis Ntev ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Peb Txoj Sia Nyob Tsis Ntev using ukulele or guitar.
This song by Niam Num Xyooj can also be played by that instruments.
=

Peb Txoj Sia Nyob Tsis Ntev chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Peb Txoj Sia Nyob Tsis Ntev by Niam Num Xyooj Ukulele Chords

Verse 1
Peb los ua neej nyob rau hauv ntiaj teb no
Peb tsuas los nyob zoo li tuaj ua qhua
Nyob ib vuag xwb yuav qab mus tsev
Peb txoj sia yeej nyob tsis ntev
 
Chorus:
Los nrhiav txoj sia ntawm tus Tswv Yexus
Nws thiaj li yog txoj kev, qhov tseeb, txoj sia
Tsis muaj leej twg yuav mus cuag tau Leej Txiv
Los ntawm Yexus xwb thiaj yuav mus txog…
 
Verse 2
Peb los ua neeg nyob rau hauv ntiaj teb no
Txawm tias yuav zoo nkauj zoo nraug npaum cas
Tus muaj tus pluag los yog tus ntse tus ruam
Ib hnub txoj sia yeej tu mus…
 
Chorus:
Los nrhiav txoj sia ntawm tus Tswv Yexus
Nws thiaj li yog txoj kev, qhov tseeb, txoj sia
Tsis muaj leej twg yuav mus cuag tau Leej Txiv
Los ntawm Yexus xwb thiaj yuav mus txog…
 
Verse 3
Peb lub cev no Vajtswv muab av los puab
Thaum txoj sia tu yuav rov qab mus ua av
Txhua yam peb muaj yeej yuav pab tsis tau peb
Kom peb muaj txoj sia nyob ntev.

To play the most songs, including Peb Txoj Sia Nyob Tsis Ntev by Niam Num Xyooj by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.