Sijhawm Txawj Hloov by Nyaj Xuv Xyooj Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Sijhawm Txawj Hloov ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Sijhawm Txawj Hloov using ukulele or guitar.
This song by Nyaj Xuv Xyooj can also be played by that instruments.
=

Sijhawm Txawj Hloov chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Sijhawm Txawj Hloov by Nyaj Xuv Xyooj Ukulele Chords

Verse 1
Lub sij hawm txawj dhau moog
Vaajtswv yeej tsi hloov
Muaj kev hlub hab taab ncuab moog ib txhis
Nruab nub hloov ua mo ntuj
Vaajtswv zoo le qub
Nwg yog kuv tus Vaajtswv moog ib txhis
 
Chorus:
Vaajtswv ib leeg xwb
Txhaj le yog tug tsim nyog qhuas
Vaajtswv ib leeg xwb
Txhaj le yuav tsim nyog txhawb nqaa
Vaajtswv zoo kawg nkaus
Tsis muaj leej twg zoo cuag
Vaajtswv ib leeg xwb
Txhaj le yog tus tsim nyog qhuas
 
Verse 2
Txawm tshaav yuav kub yuav ntaiv
Nwg ua dluab ntxoo thaiv
Nwg yog kuv txuj kev vaam moog ib txhis
Txawm kuv nyob ib leeg
Nwg nyob ntawm kuv ib saab
Nwg yog kuv tus Vaajtswv moog ib txhis
 
Chorus:
Vaajtswv ib leeg xwb
Txhaj le yog tug tsim nyog qhuas
Vaajtswv ib leeg xwb
Txhaj le yuav tsim nyog txhawb nqaa
Vaajtswv zoo kawg nkaus
Tsis muaj leej twg zoo cuag
Vaajtswv ib leeg xwb
Txhaj le yog tus tsim nyog qhuas…

To play the this songs, including Sijhawm Txawj Hloov by Nyaj Xuv Xyooj by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.