Vim Vaajtswv Hlub by Hmong Christian Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Vim Vaajtswv Hlub ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Vim Vaajtswv Hlub using ukulele or guitar.
This song by Hmong Christian can also be played by that instruments.
=

Vim Vaajtswv Hlub chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Vim Vaajtswv Hlub by Hmong Christian Ukulele Chords

VERSE 1
Lub hnub qub ci saum lub nroog Belehem
Hmo no hmo zoo tsag tu
Maiv lag hab Yauxej muaj kev zoo sab
Yexus yug lug huv lub nkuaj nyug
Cov tub ntse kws nyob deb tuaj nrhav
Metub Vajntxwv noob neej yug lawm tag
 
CHORUS:
Tswv Yexus tus Cawm Seej yug lawm
Vaajtswv ntuj tuab leeg tub muaj txuj sa
Tswv Yexus tus Cawm Seej yug lawm
Vaajtswv ntuj tuab leeg tub muaj txuj sa
 
VERSE 2
Yug lug ua lub teeb ci pub rua noob neej
Nws yog kev zoo hab dawb huv
Txhua lub sijhawm nuav muaj kev xyiv faab
Yog qhov khoom plig huv lub qaab ntuj
Tswv Yexus tus tug yaaj muaj kev hlub
Cog sau tus ntoo khaub lig rua koj hab kuv
 
CHORUS:
Tswv Yexus tus Cawm Seej yug lawm
Vaajtswv ntuj tuab leeg tub muaj txuj sa
Tswv Yexus tus Cawm Seej yug lawm
Vaajtswv ntuj tuab leeg tub muaj txuj sa
 
BRIGDE
Halelujah Halelujah Halelujah
Halelujah Halelujah Halelujah
Qhuas Vaajtswv
Halelujah Halelujah Halelujah
Halelujah Halelujah Halelujah
Qhuas Vaajtswv
 
CHORUS:
Tswv Yexus tus Cawm Seej yug lawm
Vaajtswv ntuj tuab leeg tub muaj txuj sa
Tswv Yexus tus Cawm Seej yug lawm
Vaajtswv ntuj tuab leeg tub muaj txuj sa
 
Chord By: Minh Muas

To play the this songs, including Vim Vaajtswv Hlub by Hmong Christian by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.